شاخص زنده بودن رنگ اجسام Gamut Area Index (GAI) 

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

شاخص زنده بودن رنگ اجسام Gamut Area Index (GAI) 

یکی از ویژگی های مهم منابع نوری، نمود رنگ میباشد. یکی از شاخصهای تشخیص آن ، CRI )شاخص نمود رنگ( است که
بیانگر وفاداری رنگ بوده ولی به تنهایی نمی تواند معیار کاملی جهت ارزیابی باشد. از نواقص CRI می توان به موارد زیر اشاره
نمود :
 CRI فقط طبیعی بودن رنگ را نشان می دهد و مستقل از طیف تابشی نور تابیده شده است.
 تنها از 8 رنگ نمونه بدست میآید که این رنگ ها بیانگر میانگین اشباع رنگ اشیاء می باشد.
 بیش از 40 سال از معرفی CRI می گذرد و تغییر اساسی در تعیین این شاخص صورت نگرفته است لذا با توجه به
گسترش فنآوری در زمینهی تولید منابع نوری مختلف از جمله LED ، تعریف یک شاخص کاملتر و جامع تر بیش از
پیش ضروری بنظر می رسد.
 جهت ایجاد جلوهی واقعی تر از اشیاء که با نور مصنوعی روشن شدهاند، رنگهای موجود در نور مصنوعی را باید به اشباع
برد که برای این منظور، شاخص CRI نمیتواند تاثیر اشباع شدگی رنگ نور را اندازه گیری نماید.
از این رو، کمیتی به نام GAI )مخفف عبارت Gamut area index ( تعریف میشود که مکمل CRI بوده و نشاندهندهی میزان
زنده بودن ( Vividness ( رنگ اشیاء در اثر تابش نور میباشد که میتواند میزان اشباع شدگی رنگ نور را نیز تعیین کند.
در یک منبع نوری مناسب ، هم معیار زنده بودن و هم معیار طبیعی بودن نور مطرح میشود. لذا توصیه می شود که GAI و CRI
دست کم در بازههای زیر قرار بگیرند:
 CRI > 85
 80 < GAI < 100
در شرکت افراتاب ، علاوه بر CRI ، مقدار GAI منابع نوری با استفاده از دستگاههای اندازهگیری پیشرفته اندازهگیری میشود.
هرچه میزان GAI بیشتر باشد ، رنگها بیشتر اشباع میشوند و
بیشتر از یکدیگر متمایز میشوند. لذا هرچه مساحت هشت ضلعی
(polygon) بیشتر باشد ، مقدار GAI نیز بیشتر میباشد.
لازم به ذکر است، در صورتیکه مقدار GAI از 100 بیشتر شود، رنگها به فوق اشباع رفته و رنگ اشیاء در زیر نور تابیده شده به رنگ واقعیآن دیده نمی شود.

مطالب پیشنهادی