نورپردازی در دنیای امروز

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

نورپردازی در دنیای امروز

مقدمه:

نــور، جهــان را پیــش چشــم آشــکار مــی ســازد و امــکان دیــدن مــی دهــد.

نــور ســاعت هــای بیولوژیــک انســان را تنظیــم مــی کنــد. بــه مغــز حــس تشــخیص رنــگ هــا را مـی دهـد. نـور، انسـان را تغذیـه مـی کنـد، انرژی لازم را بـرای رشـد گیاهـان فراهـم مـی آورد.

در گذشـته هـای دور عـدم وجـود وسـایل و ابزارهـای علمـی بـرای درک نـور، مـردم باسـتان را وادار مـی کـرد تنهـا از تخیـل و قـدرت فکـر خـود بـرای نفـوذ بـه طبیعـت نـور اسـتفاده کننـد. ارسـطو در بـاب نـور بیانـی مبهـم دارد: "نـور عبـارت اسـت از فعالیـت آنچـه شـفاف اسـت". فیلسـوف و شـاعر بـزرگ قـرن پنجـم  پیش از میلاد امپیدوکلـس درکـی هوشـمندانه و روشـن ، از نــور داشــت: نــور مــاده ای ســیال اســت کــه از خورشــید منتشــر مــی شــود و مــا آن را درنمــی یابیــم چــون بســیار سـریع حرکـت مـی کنـد"، امـا او نیـز بـر ایـن عقیـده بـود که آتشـی در چشـم وجـود دارد، مثـل شـعله فانـوس. نخســتین عامــل محیطــی کــه بــرای هــر نــوع فعالیــت ضـروری اسـت، نـور و روشـنایی مـی باشـد.این عامـل بیـش از ســایر متغیــر هــای فیزیکــی تاثیــر دارد زیــرا متغیرهــای دیگــری را کــه در کیفیــت انجــام کار نقــش مهمــی دارنــد، دسـتکاری مـی کنـد.

تاریخ نور و نورپردازی

 از هـزاران سـال پیـش در تمدنهـای باسـتانی، رسـم تجمـع مــردم در گودهــای نمایشــی کــه بــا ســنگ ســاخته شــده بـود، بـه منظـور اجـرای آیینهـای خـاص سـنتی یـا مذهبـی، بخـش جدایـی ناپذیـر فرهنـگ زندگـی اجتماعـی بوده اسـت

 جالـب اینکـه حتی بـا امکانـات محـدود آن روزگار، بسـیاری از ایـن آییـن هـا شـب هنـگام برگـزار مـی شـد و هـزاران نفـر بـا صـد هـا مشـعل فـروزان در ایـن میدانهـا گـرد هـم مـی آمدنـد، تنهـا بـه ایـن دلیـل کـه چشـم انـداز شـبانه منحصـر بـه فـردی بیافرینند " مباحثـی را در هـزار سـال پیش دانشـمند عـرب "الهـازن در رابطـه بـا نـور مطـرح کـرد از جملـه دردی کـه مـا در اثـر نگاه کـردن بـه خورشـید حـس مـی کنیـم مبیـن آن اسـت کـه نـور وارد چشـم مـا مـی شـود و بـه جـای دیگـری نمـی رود. قـرن هـا بعـد لئوناردوداوینچـی متوجـه شـد که چشـم شـبیه اتــاق تاریــک دوربیــن اســت.

بعــد از آن دکارت بــا آزمایــش چشـم گاو متوجـه شـد کـه تصویـر اشـیا در شـبکیه چشـم، معکـوس اسـت ولـی مغـز مـا تصویـر را اصـلاح مـی کنـد. بـه زودی نـور بـه درون آزمایشـگاه اسـحاق نیوتـن راه یافـت. در دهـه 1660 نیوتـن بـا اسـتفاده از یـک منشـور ثابـت کـرد نــور ترکیبــی از طیــف رنــگ هاســت.

در ایـن دوران منابـع انـرژی بـرای کشـورهای پیشـرفته ارزان بـود امـا بحران نفتـی در دهـه 70 باعـث رکـودی شـد کـه حتـی طـی آن بـا هـر نـوع اسـتفاده آشـکار و نمایشـی از انـرژی بـا دیـد انتقادی شـدیدی برخـورد شـد. امـا امـروزه نورپـردازی از مسـائل مهـم و مـورد توجـه در دنیـا مـی باشـد. شـاید بتـوان گفـت رومیان و یونانیـان نخسـتین مردمـی بودنـد کـه بـه فکـر روشـنایی معابـر افتادنـد.در زمـان آنهـا چراغهـای روغنـی بودنـد کـه کار روشـنایی بخشـی بـه معابـر را بـه عهـده داشـتند. چراغهایـی کـه هـم عبـور و مـرور را آسـان مـی کردنـد و هـم کار دزدان را دشـوار. بعـد هـا نسـل چـراغ هـای گازی بـه میـدان آمدنـد. جالـب ایـن کـه در آن زمـان افـرادی هـم بودنـد کـه شـغل شــان روشــن و خامــوش کــردن چــراغ هــای معابــر بــود. اتفاقـا نـام خیابـان چـراغ گاز در شـهر تهـران هـم اشـاره بـه ایـن موضـوع دارد کـه اولیـن بـار روشـنی بخشـی بـه معابـر شــهری در زمــان قاجاریــه و در محــل خیابــان امیــر کبیــر فعلـی بـا چراغهـای گازی و بعـد هـا بـا چراغهـای برقـی انجام شــد.اما در ســال 1875 میــادی بــود کــه بــرای اولیــن بــار پـاول یابلـو چکـوف روسـی چـراغ هـای روشـنایی الکتریکی را در خیابـان هـای پاریـس بـه پـا کرد.اسـتفاده گسـترده از ایـن لامـپ هـا بـرای نخسـتین بـار در پاریـس انجـام شـد و لقـب شـهر روشـنایی هـا را بـرای پایتخـت نـام آشـنای فرانسـه بـه ارمغـان آورد.

از دیـدگاه طراحـی شـهری اداره موفـق یـک جامعـه شـهری بـه بـرآورده شـدن نیازهایـی متکـی اسـت کـه برخـی از آن ها کمابیـش مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم بـه چگونگـی وضعیـت روشــنایی منظــر شــهری در شــب بســتگی دارد از اهمیــت نورپــردازی منظــر شــهری مــی تــوان بــه ایجــاد امنیــت، دلپذیــر کــردن فضــای شــهر و تاثیــر مثبــت آن بــر روان شــهروندان اشــاره کــرد.

. تقریبــا نیمــی از حیــات شــهر در شــب سـپری مـی شـود. تشـویق شـهروندان بـه فعالیـت بیشـتر در سـاعات شـبانه عـلاوه بـر اینکـه بـر رونـق شـهر مـی افزایـد، از طریــق ازدیــاد ســاعات مناســب بــرای فعالیــت از تراکــم و تزاحـم فعالیتهـای روزانـه نیـز مـی کاهـد. بنابرایـن اقتصـاد پـر رونـق نیـز بـه روشـنایی مصنوعـی شـهر وابسـته اسـت. در ضمـن توجـه بـه نحـوه نورپـردازی عناصـر در منظـر شـهری مــی توانــد تصویــر بســیار موثــری بیافرینــد کــه مظهــری از اقتــدار ملــی باشــد. ) نورپـردازی موفـق در هـر زمینـه )شـهری، معمـاری و غیـره( بــه فهــم دقیــق ویژگــی هــای موضــوع مــورد نورپــردازی متکــی اســت. ایــن شــاید مهــم تریــن مرحلــه از مجموعــه مراحــل فرآینــد نورپــردازی اســت. پاســخ بــه ســوالهایی از قبیــل اینکــه مــردم بــرای اجــرای درســت کارهایشــان بــه چــه نــوع نورپــردازی نیــاز دارنــد و یــا اینکــه چــه شــیوه نورپـردازی بیشـتر موجبـات آرامـش آنهـا را فراهـم مـی کنـد، از جملـه موضـوع هـای مهمـی اسـت کـه طـراح نورپـرداز در نورپــردازی بایــد بــه آنهــا توجــه کامــل داشــته باشــد. فهــم درســت از نیازهــای مــردم شــرایط الزم هــر نــوع نورپــردازی موفــق اســت. آنچــه چشــم ، از محیــط اطــراف مــی بینــد و مغــز ادراک مــی کنــد، متاثــر از میــزان نــور منعکــس شــده از آن هــا ، یکــی دیگــر از اصــول نورپــردازی موفــق اســت. نورپـردازی مـی توانـد گاهـی وسـعت دیـد انسـان را محـدود نمایــد، همچنانکــه مــی توانــد آن را گســترش نیــز بدهــد. نورپـردازی عـلاوه بـر وظایـف کاربـردی کـه بـر عهـده دارد، مـی توانـد وظایـف دیگـری نیـز بـه انجـام رسـاند.

ماهیت نور:

 بـه طـور کلـی نـور را بـر اسـاس ماهیـت آن مـی توان بـه دو دسـته ی نـور طبیعـی و نـور مصنوعـی تقسـیم بنـدی نمـود. منظـور از نـور طبیعـی، نوعـی از نـور اسـت کـه بـه صـورت بالفعــل از خورشــید و مــاه سرچشــمه مــی گیــرد و موجــب روشـنایی فضـا در روز و شـب میگـردد، ولـی نـور مصنوعـی نـوری اسـت کـه بـه صـورت ارادی توسـط انسـان از طریـق تبدیـل انـرژی حاصـل مـی شـود . )) از نقطــه نظــر فیزیکــی، نــور بــه عنــوان قســمتی از طیــف الکترومغناطیسـی تلقـی مـی شـود کـه بیـن طـول مـوج های 380 تـا 780 نانومتـر قـرار دارد. تـا بـه حـال تعبیـرات زیـادی از ماهیـت نـور شـده اسـت: تئـوری ذره ای، تئـوری موجـی، تئــوری الکترومغناطیســی، تئــوری کوانتــا، تئــوری تلفیقــی. طیـف انـرژی تشعشـعی قابـل روئیـت طـول موجی بیـن 380 تـا 780 نانومتـر دارد. )

حداکثـر درجـه دیـد در روز حـدود 550 نانومتـر مـی باشـد. در شــب وقتــی چشــم بــه تاریکــی عــادت کــرده اســت حساســیت آن نســبت بــه طــول مــوج حوالــی 510 نانومتــر بیشــتر اســت. بدیــن ترتیــب حساســیت بیشــتر چشــم بــه سـوی قطـب بنفـش طیـف متمایـل مـی شـود. بنابرایـن در نـور کمتـر شـب ،درخشـانی آبـی و بنفـش نسـبت بـه سـرخ و نارنجـی بیشـتر اسـت. مثـلا" بـه همیـن علـت باغـی کـه در آن رنــگ هــای گوناگونــی وجــود دارد درخشــان تریــن رنـگ هـا در نـور روز زرد و سـرخ بـوده و بـه تدریـج کـه هـوا تاریـک مـی شـود ایـن رنـگ هـا درخشـانی خـود را از دسـت مــی دهنــد و ســبز و آبــی درخشــان تــر از زرد و ســرخ مــی شـوند. مثـلا" در نیمـه تاریکـی غـروب، رنـگ سـبز بـرگ هـا زود تــر از ســرخی گل تشــخیص داده مــی شــوند.

 

معیارهــای فنــی و موضــوع هــای مربــوط بــه نورپــردازی کــه بایــد در زمــان طراحــی و ارزیابــی سیســتم نورپـردازی مـورد مالحظـه قـرار گیرنـد، عبارتنـد از: خیرگـی- روشــنایی- درخشــانی- وضــوح بینایــی- بهــره نــوری

خیرگی

احســاس ناشــی از روشــنایی در میــدان دیــد وقتــی ایــن روشــنایی از میزانــی کــه چشــم مــی توانــد بــا آن تطابــق پیــدا کنــد بیشــتر باشــد، بطــوری کــه ســبب ناراحتــی، آزار یــا کاهــش عملکــرد دیــداری یــا دیــد بشــود. ) ایـن مزاحمـت ناشـی از خیرگـی یـک پدیـده روانـی اسـت و مزاحمتـی مـی باشـد کـه در یـک دوره طولانی ممکـن اسـت ایجــاد خســتگی کنــد. البتـه ناراحتـی ایجـاد شـده لزومـا قابلیـت دیـد یـک موضوع را کاهـش نمـی دهـد ولـی باعـث حـس رنـج و زحمـت مـی شــود. ایــن ناراحتــی بوســیله تضــاد زیــاد یــا توزیــع غیــر یکپارچـه از روشـنایی در میـدان دیـد ایجـاد مـی شـود کـه بـا کاهـش روشـنایی منبـع نـور یـا افزایـش روشـنایی پـس زمینـه حـول منبـع یـا اصـلاح زاویـه و راسـتای تابـش منبـع نـور، کاهـش مـی یابـد.

روشنایی

 یـک منبـع نـور تشعشـع نـوری از خـود خـارج مـی کنـد کـه آن را شـار و یـا اشـعه نامیـده و بـا لومـن انـدازه گیـری مـی کننـد. هنگامـی کـه اشـعه بـه سـطحی تابانیـده شـد، روی آن سـطح روشــنی معینــی پدیــد میایــد کــه آنــرا بــا لوکــس انــدازه گیــری مــی کنند.بنابرایــن شــدت درخشــش هــر ســطح در جهتــی مفــروض بــر واحــد ســطح تصویــر، وقتــی از همــان جهــت دیــده شــود.

روشــنایی از ویژگــی هــای وابســته بــه جهــت تابــش درخششــی اســت . تشعشـع بـه کمیـت نـور منعکـس شـده یـا سـاطع شـده بــه ســوی مشــاهده کننــده مربــوط مــی باشــد و تشعشــع آن چیــزی اســت کــه بیننــده مــی بینــد چــه آن چیــز نــور منعکـس شـده باشـد یـا نـوری کـه مسـتقیما از منبـع نـور خـارج شـده باشـد و هـر دو بـر محیـط بیـرون تاثیـر گذاشـته و باعـث عکـس العمـل بیننـده مـی شـود. روشـنایی سـطوح باعـث ایجـاد جذابیـت و عمـق بـه مناظـر بیرونـی مـی شـوند و بـرای قابلیـت دیـد و امنیـت الزم مـی باشـند. بـه منظـور بـه حداقـل رسـاندن خیرگـی و ایجـاد یـک محیـط دلپذیـر بـا روشـنایی مناسـب بایـد از تشعشـع منبـع نـوری در میـدان دیــد جلوگیــری کــرد. بــه حداقــل رســاندن تظاهــر منبــع نـوری موضـوع مهمـی اسـت کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد. ســطوح افقــی بیرونــی روشــن شــده ماننــد جــاده هــا، مســیرهای دوچرخــه، پیــاده روهــا و پارکینــگ هــا نشــانگر روشــنایی ســطوح افقــی و ســطوح عمــودی بیرونــی روشــن شــده ماننــد بــدن هــا و صــورت افــراد، نماهــای ســاختمان، تندیســها و ترکیبــات لندســکیپ ماننــد درختــان نشــانگر روشــنایی ســطوح عمــودی هســتند.

. درخشانی

 یــک لومــن شــار درخششــی کــه بطــور یکنواخــت روی ســطحی بــه مســاحت یــک فــوت مربــع بتابــد، درخشــانی معـادل یـک فـوت شـمع ایجـاد مـی کنـد. درخشـانی، انـدازه تابـع نـور اسـت کـه از لحـاظ فنـی بصـورت چگالـی شـار در واحـد سـطح بیـان مـی شـود.واحد آن لومـن بـر متـر مربـع اسـت.

وضوح بینایی

 معیــار توانایــی در تشــخیص دادن جزئیــات ریــز. تیزبینــی چشـم وقتـی زیاد اسـت کـه دو تصویـر بر روی شـبکیه مـی افتند بهـم نزدیـک باشـند و هنـوز بصـورت دو تصویـر درک شـوند. تیزبینـی بـا زیادشـدن نـور افـزون مـی گـرددو در نـور کـم، کــم مــی شــود زیــرا در نــور کــم فقــط میلــه هــا کار مــی کننـد. در محیـط هـای بیرونـی پروسـه تشـخیص چشـم انسـان در سـه طبقـه بنـدی از دیـد عمـل مـی کند.بینایـی در نـور زیاد، بینایـی در تاریکـی، بینایـی در نور متوسـط. این طبقه بنـدی های دیــد بــر اســاس گیرنــده هــای نــوری مخروطــی و میلــه ای تعریـف مـی شـوند

بهره نوری

در لامپهـا مقـدار قابـل مالحظـه ای از تـوان گرفتـه شــده بــه حــرارت تبدیــل مــی شــود و مقــداری از آن بــه تشعشــع الکترومغناطیســی تبدیــل مــی شــود کــه طیــف نســبتا وســیعی دارد. نســبت شــار نورانــی بــه تــوان ورودی المــپ را بهــره نــوری مــی نامنــد وآنــرا بــر حســب لومــن بـر وات انـدازه گیـری مـی کننـد. یعنـی یـک لامـپ چقـدر انـرژی الکتریکـی را بـه انـرژی نورانـی تبدیـل مـی کنـد بدون توجـه بـه موثـر بـودن نـورش. نبایـد ایـن طـور فـرض شـود کــه لامــپ بــا درجــه تاثیــر بــالا، روشــنایی بهتــری از یــک لامـپ بـا درجـه تاثیـر پاییـن تـر مـی دهـد.

تعریف شدت روشنایی یا لوکس

 

 

 

 

 

Text Box:   
یکی از پارامترهای مهم در محاسبات روشنایی شدت روشنایی یا لوکس می‌باشد. مقدار شار نوری که به واحد سطح (1 متر مربع) می‌رسد را شدت روشنایی می‌گویند و با E نشان می‌دهند. و واحد آن لوکس (Lux) یا همان لومن بر متر مربع است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شدت روشنایی متوسط یک سطح، میزان شار نوری در واحد سطح است.

 

 

 

 

آموزش اصول نورپردازی

اصول نورپردازی
 در گذشته نورپردازی صرفا مختص به مکان های اداری و تجاری و تفریحی و بطور کلی بناهای شاخص بوده در صورتی که امروزه مبحث نورپردازی به قدری گسترش یافته که شامل نورپردازی نمای ساختمان مسکونی - نورپردازی نمای ساختمان تجاری - نورپردازی هتل - نورپردازی محوطه- نورپردازی تالار - نورپردازی رستوران - نورپردازی بانک – نورپردازی مراکز خرید و .... می گردد.
از دید یک طراح و معمار، طراحی نما در روز برای ساختمان بسیار حائز اهمیت است زیرا اولین فضای ارتباط دهنده ساختمان با محیط، نمای ساختمان است اما نورپردازی یک ساختمان در شب مسئله حساس تری می باشد زیرا یک ساختمان بسیار معمولی با نورپردازی اصولی میتواند به یک جاذبه توریستی در شب تبدیل شود و یا یک ساختمان بسیار زیبا با نورپردازی غیر اصولی به منظره ای هول انگیز در نمای شب .
 

 اصول وضوابط نورپردازی ساختمان چیست؟

اولین نکته در نورپردازی توجه به رنگ وشدت نورها می باشد.مسئله دیگر اینست که نور ها نباید به داخل ساختمان بیایند زیرا باعث رنجش ساکنین  آپارتمان می شوند و اما نکته دیگر آنست که منبع نور نباید جز در موارد خاص دیده شود. نورپردازی باید هدفمند باشد و باعث زیبایی هر چه بیشتر بنا شود هماهنگی رنگ نور ها با رنگ متریال های انتخاب شده ، یکی از مهم ترین مواردی است که باید در هنگام برنامه ریزی برای نورپردازی به آن توجه کرد ،همچنین به این نکته نیز باید توجه کرد که کدام جنبه معماری بایستی مورد تاکید قرار گیرد یکی دیگر از ضوابط در مورد طراحی نورپردازی نمای ساختمان در مورد هماهنگی با محیط اطراف و آرایش دیواره های صاف و یک دست در تناسب با ابنیه مجاور می باشد.
 آیا یک خط پیش آمدگی در طول سطح دیواری یا لبه ها وجود دارد ، نظم قوسها و آرک ها چگونه است، ستون یا ایوان در نمای خارجی به کار رفته است آیا برج ، مناره ، یا دیگر عناصر شاخص در ظاهر ساختمان پیدا می شود. 

 

 استفاده از نورپردازی ها در ساختمان منوط بر چیست؟
 استفاده از نورپردازی ها در ساختمان همیشه منوط بر نمای ساختمان نیست.از نورپردازی در سایر قسمت های ساختمان نیز استفاده می شود. برای هیجان انگیز تر شدن محوطه بیرونی خانه خود از نورپردازی در طراحی مبلمان حیاط و محوطه بیرونی خانه استفاده کنید.و شاهد باشید که چگونه می تواند باعث ایجاد تغییر در طراحی دکوراسیون حیاط خانه شما گردد. 
به طور مثال اگر در طراحی محوطه بیرونی خانه خود از پله استفاده می کنید برای این که در شب مشکلی برای قدم زدن نداشته باشید می توان از نور پردازی های سطحی در زیر پله ها استفاده گردد.
 روش های مختلفی برای نورپردازی ساختمان وجود دارد مانند : نورپردازی خشن،نورپردازی یکدست،نورپردازی از داخل و بیرون,...

 

 

روش های مختلف نور پردازی ساختمان:

 نورپردازی خشن

  وقتی بخواهیم عناصر معماری نمای ساختمان را مورد توجه قرار دهیم از نورپردازی خشن استفاده می کنیم. نورپردازی خشن باعث می شود بافتهای کوچک و سطوح و شکلهای ردیف روی سطح ساختمان مورد توجه بیننده قرار گیرد، اما این اشکال را دارد که نمی تواند سطح وسیعی از نمای ساختمان را روشن کند .ادوات نورپردازی معمولا روی همان سازه ای که نورشان به آن تابیده نصب شده و از نمای ساختمان فاصله ندارند.

آموزش اصول نورپردازی

 

 نورپردازی یکدست

 نورپردازی یکدست و نرم، معمولا از یک نقطه در مجاورت نمای ساختمان انجام می شود، که توسط آن می توان نمای ساختمان را بصورتی یک نواخت و در سطح وسیعی روشن کرد.

 

آموزش اصول نورپردازی

 نورپردازی از داخل و بیرون

 ساختمان ها را می توان از داخل هم نورپردازی کرد که در این صورت با استفاده از پنچره های موجود در نما و نور آسمان تاب می توان عناصر سردر ساختمان  وسطح خارجی آن را روشن کرد خطوط نمای ساختمان مشخص کننده حجم ساختمان است که با مشخص کردن لبه خطوط توسط منابع نور خطی مانند لوله های لامپ نئون یا فیبر نوری می توان به مورد توجه قرار گرفتن حجم و حدود ساختمان در نظر بیننده کمک کرد. اثر این کار بسیار مهیج خواهد بود ، اگر چه در حالت کلی منبع ممکن است نسبت به خود ساختمان بیشتر قابل رویت باشد.

روشهای نوین نورپردازی مدرن

لامپهای Metal halide

استفاده از نورافکن های دیجیتال

استفاده ازLEDها،به عنوان یکی از جدیدترین فناوری¬های نورپردازی

- نورپردازی توسط فیبرهای نوری

-کفپوش ال ای دی یا استیج SMD

 لامپهای متال هالید(metal halide)

لامپهای متال هالید با رنگ نور جذاب ، بازدهی نور بالا و طول عمر زیاد بهترین انتخاب در نورپردازی سالنهای ورزشی ، استادیوم ها، مراکز خرید و می باشند.

قابلیت تغییر رنگ سریع را دارند ,از این لامپها برای نورپردازی ساختمان Met Life در نیویورک استفاده شده است : به همراه این لامپ ها بایستی یک چرخ رنگی یا یک عنصر فیزیکی که به دور لامپ حرکت می کند وجود داشته باشد.

نور افکن های دیجیتال:

استفاده از نورافکن های دیجیتال در یک فضای شهری روش جدیدی برای شاخص نمودن و جلب توجه استفاده کنندگان از آن فضا می باشد

موزه زیر آب اسکندریه که از بزرگترین و مهمترین بناهای خدماتی زیر آبی می باشد، توسط نورافکن های دیجیتالی زیر آبی نورپردازی شده است


LEDها، یکی از جدیدترین فناوری های نورپردازی

LEDها (مخفف Light Emitting Diodes ، به معنی دیودهای نورافشان) ، وسیله های نیمه رسانایی هستند که با استفاده از

 Solid-state electronics نور تولید می کنند

امروزه  دیودهای های نور افشان دیگر یک ابزار پر هزینه برای طراحان نمی باشد بلکه به سرعت تبدیل به لامپهای آینده خواهند شد.

بیشترین استفاده از LEDیا دیودهای نور افشان را در طراحی یک فضا میتوان دید، کوچکی و این واقعیت که آنها میتوانند تا ۱۶ میلیون رنگ را تولید کنند طراحان را به استفاده بیشتر و بیشتر از LED ترغیب می نماید.

LEDها یا دیودهای نور افشان تاثیر شگرفی بر نور پردازی نمای ساختمان و معماری آن می گذارند. آنها میتوانند بصورت مخفی در فضا مستقر شوند و برای بوجود آوردن جلوه های ظریفی مثل نورپردازی مجسمه ها بکاربرده شوند. یا اینکه در مقیاس وسیعترمانند قاب های دیوار ، پنجره های نوری و یا نورهای نشانگر بکار برده شوند. بخاطرولتاژ کم LED ها سیم کشی کوچک تری موردنیاز است و می توان به آسانی آنها را مخفی نمود.

LEDها کوچکتر و روشنتر شده اند، برق کمتری مصرف میکنند، می توانند توسط کامپیوتر کنترل شوند، و تمام رنگهای رنگین کمان را به نمایش بگذارند

متداول ترین کاربرد LEDها، تغییر رنگ زمینه صحنه ها و همچنین استفاده به عنوان عناصر و جزئیات تزئینی در محیط های بزرگ و وسیع است.

یکی دیگر از قابلیتهای LEDها که معماران را به استفاده از آنها ترغیب می کند، این است که LEDها می-توانند در نماهای مدرنیستی مرکب از شیشه و فلز جاسازی شوند و این امکان را بوجود بیاورند که طرح نورپردازی ساختمان در هر شب تغییر کند. با اینکه هزینه های اولیه LEDها بیشتر است، اما به گفته Nolan، معماران به این نتیجه رسیده اند که LEDها در درازمدت، به لحاظ اقتصادی باصرفه تر هستند

 

عمر بی نهایت طولانی LEDها، آنها را به یک گزینه کاملاً بی عیب  و نقص، جهت نورپردازی در محلهایی که تعمیر و نگهداری لوازم و تأسیسات در آنها دشوار است، تبدیل می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

نورپردازی توسط فیبرهای نوری

فیبر نوری چیست؟

یکی از روش‌های نورپردازی مدرن استفاده از فیبر نوری است. فیبرهای نوری به کار رفته در نورپردازی متشکل از یک مولد و یک یا تعدادی رشته فیبر است که نور در انتها یا اطراف آن‌ها خود را نشان می‌دهد که می‌توان از مزایایی چون مصرف پایین، قابلیت پخش و عمق دهی نور، اجرای طرح‌های آسمان پر ستاره شب و نورهای کهکشانی، ایجاد نقاط نورانی روی پارکت و حتی سنگ، قابلیت اجرا در مکان‌های مرطوب از قبیل استخر، استفاده در ساخت لوسترهای متنوع و... را نام برد.

کاربردهای فیبر نوری در نورپردازی:

 فیبرهای نوری آویز از سقف (لوستر) از نمونه این محصولات (فیبر نوری)میباشد. که در استخرو آبنما به کار می روند، فیبر نوری با تغییر رنگ در طول مسیر شروع به حرکت می کند و به خصوص در شب جلوه خاصی به استخر می بخشد.

کاربرد:

از فیبر نوری جهت نورپردازی دکوراتیو در مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی، تالار، رستوران، کافی‌شاپ، هتل‌، آمــفی‌تئـاتر، مـراکز خـرید، استـخر، جکوزی، آبنما و در هر جایی که نور بدان معنا می‌بخشد، استفاده می‌شود.

https://namatex.com/uploads/posts/2016-03/1456900454_lighting-fiber-namatex.com-2.jpg
 

 

مزایای نورپردازی با فیبرهای نوری:

. مصرف برق بین 100 تا 150 وات

. قابلیت پخش نور و عمق‌دهی

. نقش‌های ستاره‌ای و کهکشانی

. طول عمر بالا

. طراحی انعطاف‌پذیر

بدون حرارت و گرما از خروجی چراغ‌ها

. بی‌خطر و امن از لحاظ الکتریسیته

. و این که تنها نور را انتقال می‌دهد نه جریان برق

مزیت چنین محصولاتی عبارت است از:

-عدم نیاز به کاسه چراغ و تعویض لامپ استخر تا 50 هزار ساعت

-امکان تغییر رنگ در استخر یا آبنما و در صورت نیاز قابلیت برنامه‌دهی تغییر رنگ

-ایمنی کامل به لحاظ زنگ‌زدگی و خوردگی درطولانی مدت و نیز در برابر برق گرفتگی

نورپردازی توسط فیبرهای  نوری دو دسته اند: یک نوع از فیبرهای نوری که برای انتقال اطلاعات و داده ها استفاده می شود و نوعی دیگر از فیبرهای نوری که برای نورپردازی ساختمان، هتل و مراکز مختلف استفاده می شود.

مشخصات فنی و تکنولوژی بالای  این سیستم نورپردازی این امکان را برای طراحان فراهم می آورد که با بکار گیری از یک منبع نوری نقاط روشن و بیشماری را ایجاد کند این سیستم توسط یک منبع نورانی، شار نوری تولید شده به سطح مشترک رشته های نوری منتقل می گردد این رشته ها به صورت منفرد یا گروهی در کنار هم چیده شده اند.

بر مبنای اصول فیزیکی نور، نورپردازی توسط فیبرهای نوری به دو صورت Side Light , End Light  می­باشد:

سیستم نورپردازی فیبر نوری End Light

سیستم نورپردازی فیبرنوری End Light که امروزه به آسمانهای پر ستاره مشهور است ابزار بسیار مناسبی برای استفاده معماران و طراحان داخلی می­باشد. مشخصات فنی و تکنولوژی بالای  این نوع سیستم  این امکان را برای طراحان فراهم می آورد که با بکارگیری از یک منبع نوری نقاط روشن بیشماری را در فواصل مختلف و دلخواه داشته و طرحهای متنوع و رویایی گوناگونی راخلق نمایند.

این سیستم نورپردازی در لابی ساختمانها و هتلها، سالن های پذیرایی، اتاقهای خواب و حتی درمکانهای با رطوبت بالا مثل استخر و سونا نیز بکار گرفته میشود.

 برای نصب آن نیاز به سقف کاذب می­باشد، طریقه ی نصب این سیستم به این صورت است که با توجه به متراژ مکان مورد نظر مخزن در وسط آن قرار می گیرند و رشته های نوری به دو قسمت تقسیم می شوند و در بین سقف کاذب قرار می گیرند .تقسیم می شوند و در بین سقف کاذب قرار می گیرند .

https://namatex.com/uploads/posts/2018-10/1539675762_3.jpg

سیستم نورپردازی فیبر نوری Side Light  

نورپردازی فیبرهای نوری side Light با توجه به تکنولوژی که در ساخت آن بکار گرفته شده است به عنوان ایمن ترین سیستم روشنایی جهت استخر، آبنما و کلیه محیط های مرطوب شناخته شده است.

با این محصول نورپردازی میتوان نوری یکنواخت، زیبا و پیوسته را در پیرامون فضاهای ذکر شده با امکان تغییر رنگ و همچنین کنترل سرعت تعویض رنگها ایجاد نمود.

نورپردازی با چراغهای فیبر نوری

این چراغها از آخرین تکنولوژی روز دنیا بهره مند بوده و به راحتی در بدنه استخر نصب میگردد. با توجه به اینکه منبع نوری این چراغها پروژکتوری میباشد که در خارج از استخر نصب میشود و نور توسط فیبرهای نوری منتقل می گردد لذا هیچگونه جریان الکتریسیته در چراغهای دیواری استخر وجود ندارد.

نورپردازی استخر

 

این سیستم نورپردازی به عنوان ایمن ترین چراغهای روشنایی در نورپردازی استخر با امکان تغییر رنگ، کنترل سرعت تعویض رنگ و با طرحهای مختلف شناخته شده است.

این سیستم با قابلیت نصب بر روی لبه پله در رنگهای مختلف و متنوع و متناسب با رنگ پله، به راحتی با عملکردی ایمن نوری یکنواخت ایجاد می نماید.

پروفیل زیر پله به راحتی در حداقل فضا می تواند در داخل پله نوری یکنواخت ایجاد نماید.

برای نصب آن به طریق سیستم نورپردازی سقف عمل می شود با این توجه که قبل از اینکه کف آخر را اجرا کنند فیبرها را در محل مورد نظر نصب می کنند و بعد کف آخر را اجرا می کنند.

 

کفپوش ال ای دی یا استیج SMDچیست؟


کفپوش ال ای دی یا استیج SMDچیست؟

کفپوش ال ای دی یا استیج SMD، کفپوش های منحصر به فردی هستند.در این کفپوش ها با تلفیق تکنیک های نرم افزاری و نورپردازی و بدون هرگونه تغییرات فیزیکی جلوه بسیار زیبای رنگ بندی های نوری و بازیهای نوری در ذهن مخاطب شما  جلوه گر خواهد شد. 

کاربرد وسیع کفپوش های ال ای دی یا استیج SMDدر اماکنی است که مردم برای مدتی در آنجا منتظر می مانند .

مانند تالارهای پذیرایی، فرودگاه ها ،کنسرت هال وسالن های همایش و مکان های مشابه... . این کفپوش ها بهترین وسیله برای تبلیغات محسوب می شوند.

شما می توانید کفپوش های ال ای دی را به صورت یک تلویزیون یا تابلوی روان در نظر بگیرید که روی زمین پهن شده است . حتی از نوع پیشرفته این نوع کفپوش ها می توان برای ایجاد تصاویر گوناگون روی زمین همچون فرش استفاده نمود .کفپوش ال ای دی دارای افکت های فراوانی است که هرشخص می تواند با توجه به نیاز خود از آن استفاده نماید. حتی می توان از تصاویر متحرک در آن استفاده نمود.به طوری که تصاویر حرکت کنند و یا قطعه ای فیلم پخش شود.