آخرین رویدادها

تولید کننده نمونه کیفی کشور در سال ۹۷

تولید کننده نمونه کیفی کشور در سال ۹۷

واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه (R&D) شرکت افراتاب که دارای مجوز تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باش...

اخذ استاندارد تشویقی چراغ های توکار

شرکت افراتاب در دی ماه ۱۳۹۵ موفق به اخذ استاندارد تشویقی چراغ های توکار گردید . بر اساس این مجوز ، ب...

واحد نمونه استاندارد کشور

کسب-عنوان-واحد-نمونه-استاندارد-سال-۱۳۹۷-درسطح-کشور

واحد نمونه استاندار ملی کشور در سال ۹۷

واحدنمونهاستاندارملیکشوردرسال۹۷