گواهینامه ها و افتخارات افراتاب

دسته بندی : جوایز
عکس وبلاگ گواهینامه ها و افتخارات افراتاب
آبان ۷۹ : اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع  
اردیبهشت ۸۴ : کسب رتبه برتر از اولین جشنواره مدیریت تکنولوژی و نوآوریهای صنعت برق 
سال ۸۴: دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی لامپ بالاست سرخود کم مصرف (CFL)  از طرف سازمان استاندارد ایران
سال ۸۴ : واحد برگزیده سومین جشنواره قهرمانان صنعت از کنفدراسیون صنعت ایران
سال ۸۴ : کسب مقام سوم در دوازدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی
آذر ۸۶: واحد نمونه سومین جشنواره قهرمانان صنعت به عنوان واحد نمونه صنعتی
۸۷: انتخاب واحد تولیدی منتخب کشوری از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۸۷ : انتخاب واحد نمونه کیفی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
شهریور ۸۷ : دریافت گواهینامه ۲۰۰۸:ISO۹۰۰۱  از شرکت توف نورد آلمان
مهر ۸۷ :  اخذ نشان  لوح سپاس واحد تولیدی منتخب کشوری و نمونه استاندارد استان تهران
مهر ۸۷: اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لامپ بالاست سرخود کم مصرف CFL
اسفند ۸۷ : اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد تحقیقات استان تهران 
سال۸۷ : انتخاب عنوان واحد نمونه در سطح ملی از سازمان استاندارد
دی ۸۷ : شرکت در اولین همایش و نمایشگاه نورپردازی شهری 
مهرماه ۸۸: تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لامپ بالاست سرخود کم مصرف  CFL
اسفند ۸۸ : شرکت در هفتمین جشنواره تولید ملی
اسفند ۸۸: تمدید گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد و تحقیقات استان تهران
مهرماه ۸۹: تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لامپ بالاست سرخود کم مصرفCFL
اسفند ۸۹: تمدید گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد و تحقیقات استان تهران
اسفند ۸۹ : شرکت در هشتمین جشنواره تولید ملی 
مهر ۹۰ : اخذ نشان و لوح سپاس واحد نمونه کیفی از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز
مهر ۹۰: تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لامپ بالاست سرخود کم مصرفCFL
بهمن ۹۰ : شرکت در نهمین جشنواره تولید ملی ، افتخار ملی 
بهمن ۹۰ : اخذ تندیس طلایی کیفیت استاندارد مصالح ساختمانی
بهمن۹۰:منتخب واحد نمونه بهره ور انرژی در نهمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی
اسفند ۹۰: تمدید گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد و تحقیقات استان تهران
مهر ۹۱: منتخب واحد تولیدی برتر در استان البرز از اداره استاندارد استان البرز
مهر ۹۱ : اخذ نشان و لوح سپاس واحد نمونه کیفی از اداره کل استاندارد استان البرز
مهرماه ۹۱: تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لامپ بالاست سرخود کم مصرفCFL
اسفند ۹۱: تمدید گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد و تحقیقات استان تهران
سال ۹۲ : تمدید گواهینامه ۲۰۰۸:ISO۹۰۰۱  از شرکت توف نورد آلمان
مهر ۹۲ : تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لامپ بالاست سرخود  کم مصرف CFL
آبان ۹۲ : شرکت درسیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران 
آذر ۹۲ :  شرکت در هفتمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان 
آذر ۹۲ : اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری تولید لامپ فلورسنت تک کلاهکFPL
سال ۹۳ : تمدید گواهینامه ۲۰۰۸:ISO۹۰۰۱  از شرکت توف نورد آلمان
تیر ۹۳ : اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برچسب انرژی  لامپ LED از سازمان ملی استاندارد ایران
تیر ۹۳ : اخذ پروانه کاربر علامت استاندارد تشویقی ایمنی لامپ LED 
شهریور ۹۳: اخذ گواهینامه ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برای آزمایشگاه همکار
مهر ۹۳ : تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لامپ بالاست سرخود  کم مصرف CFL
آذر ۹۳ : اخذ لوح سپاس جهت شرکت در نمایشگاه پژوهش و فناوری از استانداری البرز
آذر ۹۳ : تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری تولید لامپ فلورسنت تک کلاهکFPL
آذر ۹۳ : اخذ لوح سپاس ارائه خدمات آزمایشگاهی و منتخب آزمایشگاه همکار نمونه استان البرز 
 اسفند ۹۳ : تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد و تحقیقات استان البرز
 تیر ۹۴ : تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برچسب انرژی و ایمنی لامپ LED از سازمان ملی استاندارد 
تیر ۹۴ : تمدید ممیزی توف ۹۰۰۱:۲۰۰۸ و توصیه جهت دریافت ۲۰۱۵ در سال آینده 
تیر ۹۴ : تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لامپ بالاست سرخود کم مصرف CFL 
شهریور ۹۴ : دریافت لوح چهره های ماندگار کیفیت و تندیس زرین برترین برندهای مشتری مدار از طرف انجمن کیفیت ایران
آبان ۹۴:تمدید گواهینامه ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برای آزمایشگاه همکار
آبان ۹۴: انتخاب واحد نمونه کیفی استان البرز در لامپ LED
آذر ۹۴: تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری تولید لامپ فلورسنت تک کلاهکFPL
اسفند ۹۴ : تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد و تحقیقات استان البرز
تیر ۹۵ : تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برچسب انرژی و ایمنی لامپ LED از سازمان ملی استاندارد
مرداد ۹۵: ثبت ۶ استاندارد کارخانه ای در اداره استاندارد استان البرز 
مرداد ۹۵: ثبت ۳ خوداظهاری در اداره استاندارد استان البرز 
مهر۹۵ : انتخاب واحد نمونه ملی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
دی ۹۵ : انتخاب آزمایشگاه همکار نمونه استان البرزاز طرف اداره کل استاندارد استان البرز
دی ۹۵ :اخذ لوح سپاس از اداره استاندارد استان البرز بابت منتخب ملی ۹۵
دی ۹۵ :اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای چراغ های توکار
دی ۹۵ : اخذ مجوز تحقیق و توسعه از سازمان صنعت و معدن تجارت
اسفند ۹۵ : تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد و تحقیقات استان البرز و افزایش دامنه جهت انجام آزمون های عملکردی لامپهای LED
خرداد ۹۶: ثبت ۶ استاندارد کارخانه ای در اداره استاندارد استان البرز 
خرداد ۹۶: تمدید ممیزی توف ۹۰۰۱:۲۰۰۸ و توصیه جهت دریافت ۲۰۱۵ در سال آینده
مرداد ۹۶ :تمدید گواهینامه ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برای آزمایشگاه همکار
آبان ۹۶: انتخاب واحد نمونه کیفی استان البرز در لامپ LED


دسته بندی رویدادها و اخبار

مجوزهای ما

مجوز
مجوز
مجوز