آخرین مقالات

تاثیرات ساختار نانو ذرات بر صنعت روشنایی

در آینده تمام فضاهای تاریک حتی فضای داخل وسایل اشخاص، مانند کیف دستی روشن خواهد شد. این امکان با است...